V Oddělení magnetických vlastností se věnujeme studiu fyzikálních jevů, které mají svůj původ v chování elektronů. Připravujeme a studujeme řadu materiálů od intermetalických látek na bázi vzácných zemin a uranu, Heuslerových slitin s magnetickou tvarovou pamětí a frustrovaných oxidů až po van der Waalsovy materiály a tzv. „misfit“ vrstvy. V technologických laboratořích oddělení disponujeme širokou škálou možností na přípravu k valitních vzorků, ve fyzikálních laboratořích následně studujeme jejich vlastnosti (transportní, termodynamické, magnetické, ...) za různých podmínek (vysoké tlaky, nízké teploty, silná magnetická pole). Ze získaných dat dochází k postupnému rozklíčování tzv. elektronové struktury v daném materiálu. Porozumění tomuto vztahu pak dovoluje připravit látky s požadovanými vlastnostmi.

Co zkoumáme?

 • Magnetismus
 • Supravodivost
 • Kvantové jevy
 • Frustrované systémy
 • Vrstevnaté 2D struktury včetně Van der Waalsových a „misfit“ vrstev

  Ja na to jdeme?

 • Přípravou unikátních vzorků, zpravidla krystaly vysoké kvality
 • Studiem fyzikálních vlastností ve velmi nízkých teplotách
 • Působením silného magnetického pole
 • Aplikací hydrostatického i jednoosého tlaku
 • Hydrogenací coby nástrojem k expanzi kovové mříže
 • Spoluprací s teoretickým oddělením pro objasnění pozorovaných jevů

  Co nabízíme?

 • Širokou škálu technik přípravy vzorků zajímavých materiálů
 • Výzkum na unikátních materiálech v multiextrémních podmínkách
 • Stát se součástí dynamického vědeckého týmu s řadou zahraničních hostů
 • Pracovat se specifickými přístroji v domovské laboratoři a v rámci zahraničních infrastruktur (neutronové zdroje, synchrotrony)
 • Propojit „příjemné s užitečným“ - své zájmy (zajímavá fyzika) s povinnostmi (Bc, Mgr i PhD práce)

Aktuálně

Hledáme studenty, momentálně vypsaná témata prací:

 1. Změny krystalové mříže v sloučeninách s iontovými vazbami
 2. Studium úhlové závislosti magnetického fázového diagramu v UIrGe
 3. Inspirace z nebes: Krystalový růst frustrovaného magnetu FeAl12O19 identifikovaného jako meteorit
 4. Aplikace TDO v nízkoteplotním experimentu
 5. Problematika měření měrného tepla pulsní metodou
 6. Výzkum elektronových jevů ve van der Waalsovských vrstevnatých materiálech
 7. Příprava a studium krystalové struktury sloučenin Nd2Ni2In1-xSnx
 8. Studium absorpce vodíku v uranových sloučeninách
 9. Příprava geometricky frustrovaných vzácnozeminných sloučenin
 10. Studium nových antiferomagnetických polovodičů
 11. Crystals with magnetic frustration and multiferroic coupling
 12. Studium elektronových vlastností na monokrystalu CePd2Ga2
 13. Vliv Sn substituce na krystalovou strukturu a magnetické vlastnosti sloučenin Nd2Ni2In1-xSnx
 14. The search for new spin-liquid materials – synthesis of kagome magnets through depletion of the pyrochlore lattice.