13. 02. 2024 MiK

CZECH NEUTRON COMMUNITY MEETING 2024

CZECH NEUTRON COMMUNITY MEETING 2024

Setkání české neutronové komunity 2024 proběhlo 1.února 2024 na půdě Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy za účasti 73 registrovaných vědeckých pracovníků a studentů. Setkání zahrnovalo 23 přednášek rozdělených do pěti sekcí a závěrečnou diskuzi o budoucnosti české neutronové komunity.

Setkání mělo za úkol informovat uživatele neutronů o aktuálních možnostech a problémech spojených s neutronovými zdroji, představit celou škálu experimentálních metod používaných na jednotlivých pracovištích a s tím spojený výzkum, a konečně, motivovat hlubší spolupráci mezi pracovišti.

Celodenní program setkání lze rozdělit na tři části. V první části byly prezentovány základní informace o pracovištích umožňujících studium látek pomocí neutronů v České republice a ve světě, o členství České republiky v mezinárodních institucích a uskupeních, a o nových programech mezinárodní spolupráce spojených s neutrony. Dominantní část programu tvořily prezentace vybraných zástupců jednotlivých univerzit a výzkumných ústavů z celé České republiky. Závěrečná část setkání byla věnována diskuzi o budoucnosti české neutronové komunity, zejména plánům na zřízení formální společnosti zastupující uživatele neutronů v České republice.