Věda

Vědecký výzkum na Katedře fyziky kondenzovaných látek je zaměřen na studium mikroskopických jevů a principů v pevných látkách experimentálními i teoretickými metodami.

Soustředíme se na následující témata:

 • Příprava materiálů a charakterizace jejich fyzikálního chování v extrémních podmínkách - cílené jak na základní výzkum, tak i na materiály s aplikačním potenciálem (Oddělení magnetismu)
 • Charakterizace strukturních a mikrostrukturních vlastností pevných látek (Oddělení strukturní analýzy)
 • Interpretace pozorovaných fakt, předpovědi nových vlastností materiálů, vývoj nových výpočetních metod (Oddělení teoretické fyziky)
 • Pokročilá syntéza a komplexní studium nanomateriálů a hybridních nanostruktur (Oddělení fyziky nanostruktur)

Experimentální metody

 • Technologie přípravy monokrystalů, polykrystalů i tenkých vrstev zkoumaných materiálů (intermetalické sloučeniny, oxidické materiály, hydridy, ...)
 • Příprava nízkodimenzionálních materiálů a hybridních nanostruktur
 • Špičkové přístroje (rtg. difraktometry) pro studium morfologie, struktury a reálné struktury materiálů za nízkých i vysokých teplot
 • Široká škála metod pro určení fyzikálních, elektronových a magnetických vlastností
 • Aplikace silných magnetických polí, vysokých tlaků a nízkých teplot
 • Optické a vibrační mikro-spektroskopie v širokém rozsahu teplot a magnetických polí

Teoretické metody

 • Kvantová teorie
 • Výpočty z prvních principů (teorie funkcionálu hustoty)
 • Statistické metody (Monte Carlo)
 • Metody Greenových funkcí
 • Simulace spinových dynamik
 • Strojové učení a umělá inteligence

Řešíme význačné projekty:

Spolupracujeme s ústavy a institucemi

v České republice:

i v zahraničí: