Proč studovat na KFKL?

Katedra fyziky kondenzovaných látek nabízí příležitost zapojení studentů do aktuálně řešených vědeckých problematik na světové úrovni, a to v rámci všech typů prací – studentských vědeckých projektů či prací bakalářských, magisterských i doktorských. Možnosti práce jsou jak povahy teoretického, tak i experimentálního charakteru.

Studenti na katedře se účastní i mezinárodní spolupráce, provádějí experimenty nejen v moderně a bohatě vybavených laboratořích katedry, ale i na velkých mezinárodních zařízeních, jakými jsou zdroje synchrotronového záření a neutronů, např. v Grenoblu. Účastní se seminářů, kam jsou často zváni i zahraniční odborníci, a mohou vyjíždět na zahraniční stáže.

31. 01. 2023
Děkan udělil cenu naší studentce

Naše studentka Kateřina Tetalová obdržela cenu děkana za nejlepší bakalářskou práci. Experimentální práce se zabývala zobrazováním povrchů štípnutých monokrystalů a exfoliovaných vrstev metodami mikroskopie atomárních sil či skenovací elektronovou mikroskopií. Na výsledky, kterých Kateřina dosáhla, navazuje již několik pokročilých experimentů širšího týmu.

Co mně studium přinese?

Garden Party 1

 • Účast na řešení zajímavých problémů současné vědy v oboru pevných látek (vědecké zaměření katedry)

 • Práce v týmu zkušených vědců i kolegů z řad starších studentů

 • Práce s experimentálními zařízeními na špičkové úrovni

 • Řada experimentů probíhající v zahraničních institucích (vč. synchrotronů a neutronových zdrojů)

 • Vedle profesní stránky rovněž pravidelná neformální kolektivní setkávání

Jak vypadá život studenta?

 • Naši studenti se stávají našimi vítanými kolegy v pravém slova smyslu. V první fázi se studenti seznamují s používanými metodami – experimentálními či teoretickými. Od začátku se studenti učí samostatně pracovat s moderními vědeckými přístroji
 • V rámci specializace se seznamují se specifiky potřebnými pro řešení daného problému (projektu, Bc. práce,...), aneb – „metody, které jinde neumí“   
 • Získaná data se po vyhodnocení stávají nejen součástí řešené práce, ale rovněž mohou být předmětem prezentace na (většinou zahraničních) konferencích a vědeckých recenzovaných časopisech

Jeden z technologických kroků přípravy vzorků

K čemu mně bude absolvování programu na KFKL?

Absolventi programu mají široké znalosti základů kvantové teorie, termodynamiky a statistické fyziky kondenzovaných soustav a příslušných výpočetních metod. Dovedou popsat strukturu těchto látek v různých formách, jejich mechanické, elektrické, magnetické i optické vlastnosti. Mají přehled o řadě experimentálních metod charakterizace struktury, složení i vlastností kondenzovaných látek, jako jsou metody difrakční, spektroskopické i mikroskopické, a dovedou je prakticky používat. Obecně je tento obor velmi blízko praxi a řada výsledků výzkumu nachází praktické uplatnění. Na druhé straně studenti získají i teoretické základy oboru.

 • Nenahraditelná zkušenost z práce na aktuálních tématech současného výzkumu
 • Cenné kontakty a vazby na laboratoře a kolegy v oboru i mimo naši republiku
 • Podívejte se na někteřé úspěšné absolventy studia na naší katedře 

Kdo jsou naši vedoucí a školitelé?

V rámci naší katedry pracuje řada zkušených vyučujících, zcela běžná je spolupráce s odborníky ve Fyzikálním ústavu AV a dalších vědeckých institucí - aneb Budete v dobrých rukou

Jaký studijní program si tedy mám vybrat?

KFKL je garantujícím pracovištěm studijního programu Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů, na němž se dále podílí KFM, KMF a KFNT. Na katedře fyziky kondenzovaných látek je primárním zaměřením tohoto programu Fyzika atomových a elektronových struktur. Katedra též v současnosti zajišťuje výuku jednoho z hlavních předmětů bakalářského studia Atomová fyzika a elektronová struktura látek. Již v bakalářském studiu lze absolvovat blok předmětů Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů.

Program je věnován experimentálnímu i teoretickému studiu vlastností kondenzovaných soustav, jejich mikrofyzikální interpretaci a možnostem aplikací, zejména se zřetelem na současný rozvoj materiálového výzkumu. Fyzika kondenzovaných látek má široký záměr a je jedinečná svou schopností zkoumat mikroskopické chování hmoty pomocí experimentálních i teoretických technik. To umožňuje hluboké pochopení fyzikálních základů materiálů a jejich potenciálních aplikací. V posledních letech fyzika kondenzované hmoty dosáhla významného pokroku v našem chápání nových materiálů (např. topologické izolátory, grafen). Tyto materiály mají potenciální využití v oblastech, jako je kvantová výpočetní technika a skladování energie.

 

Doktorské studium

se týká zejména dvou programů, a to P4F3 Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum a P4F13 Fyzika nanostruktur a nanomateriálů.

Uplatnění studentů

Vhodným uplatněním studentů jsou zejména pracoviště základního fyzikálního, chemického a biomedicínského výzkumu, vysoké školy uvedeného zaměření, laboratoře aplikovaného materiálového výzkumu a vývoje, zkušební laboratoře strojírenského, elektrotechnického, metalurgického a chemického průmyslu, ústavy zaměřené na ochranu a modifikaci materiálů a pracoviště v hygienické a ekologické službě.