KFKL je garantujícím pracovištěm studijního programu Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů, na němž se dále podílí KFM, KMF a KFNT. Na katedře fyziky kondenzovaných látek je primárním zaměřením tohoto programu Fyzika atomových a elektronových struktur. Katedra též v současnosti zajišťuje výuku jednoho z hlavních předmětů bakalářského studia Atomová fyzika a elektronová struktura látek. Již v bakalářském studiu lze absolvovat blok předmětů Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů.

Studijní program Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů

Program je věnován experimentálnímu i teoretickému studiu vlastností kondenzovaných soustav, jejich mikrofyzikální interpretaci a možnostem aplikací, zejména se zřetelem na současný rozvoj materiálového výzkumu. Fyzika kondenzovaných látek má široký záměr a je jedinečná svou schopností zkoumat mikroskopické chování hmoty pomocí experimentálních i teoretických technik. To umožňuje hluboké pochopení fyzikálních základů materiálů a jejich potenciálních aplikací. V posledních letech fyzika kondenzované hmoty dosáhla významného pokroku v našem chápání nových materiálů (např. topologické izolátory, grafen). Tyto materiály mají potenciální využití v oblastech, jako je kvantová výpočetní technika a skladování energie.

Absolventi programu

Absolventi programu mají široké znalosti základů kvantové teorie, termodynamiky a statistické fyziky kondenzovaných soustav a příslušných výpočetních metod. Dovedou popsat strukturu těchto látek v různých formách, jejich mechanické, elektrické, magnetické i optické vlastnosti. Mají přehled o řadě experimentálních metod charakterizace struktury, složení i vlastností kondenzovaných látek, jako jsou metody difrakční, spektroskopické i mikroskopické, a dovedou je prakticky používat. Obecně je tento obor velmi blízko praxi a řada výsledků výzkumu nachází praktické uplatnění.

Studenti na katedře

Studenti na katedře se účastní i mezinárodní spolupráce, provádějí experimenty nejen v moderně a bohatě vybavených laboratořích katedry, ale i na velkých mezinárodních zařízeních, jakými jsou zdroje synchrotronového záření a neutronů, např. v Grenoblu. Na katedře mohou řešit studentské projekty, bakalářské, diplomové i disertační práce. Účastní se seminářů, kam jsou často zváni i zahraniční odborníci, mohou vyjíždět na zahraniční stáže.

Doktorské studium

se týká zejména dvou programů, a to P4F3 Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum a P4F13 Fyzika nanostruktur a nanomateriálů.

Uplatnění studentů

Vhodným uplatněním studentů jsou zejména pracoviště základního fyzikálního, chemického a biomedicínského výzkumu, vysoké školy uvedeného zaměření, laboratoře aplikovaného materiálového výzkumu a vývoje, zkušební laboratoře strojírenského, elektrotechnického, metalurgického a chemického průmyslu, ústavy zaměřené na ochranu a modifikaci materiálů a pracoviště v hygienické a ekologické službě.