17. 03. 2023

Inženýrství izotopu síry v monovrstvách MoS2

Inženýrství izotopu síry v monovrstvách MoS<sub>2


MoS2 je jedním z nejvíce studovaných materiálů v rodině dvojrozměrných di-chalkogenidů prvků přechodných kovů. Ačkoli jedna studie ukazuje zvýšenou tepelnou vodivost v monovrstvách MoS2 prostřednictvím inženýrství izotopů Mo, optoelektronickými vlastnostmi se zatím nezabývá.

Síru nalezáme ve 23. různých známých izotopech s atomovými hmotnostmi v rozmezí od 27 do 49. Nejstabilnějšími a nejhojnějšími izotopy jsou izotopy 32S a 34S. Obsahem naší studie je zkoumání vlivu modifikace monovrstev MoS2, kde ionty sulfidu jsou složené buď z izotopů síry 32S, 34S anebo ze směsi uvedených izotopů v poměru 1:1. Provedli jsme důkladný výzkum dynamiky mřížky ve struktuře MoS2, ovlivněné v důsledku změny izotopu S. Prozkoumali jsme také tvorbu a dynamiku excitonů pomocí měření fotoluminiscence závislé na teplotě a čase v izotopově modifikovaných monovrstvách. Prokázali jsme, že rozptyl fononů, tvorbu excitonů a jejich dobu života lze účinně vyladit pomocí inženýrství izotopů síry.

 

Příslušný odkaz:

Sulphur isotope engineering of exciton and lattice dynamics in MoS2 monolayers

Vaibhav VaradeGolam HaiderLuka PirkerJaganandha PandaJan SykoraOtakar FrankMartin Kalbac, Jana Vejpravova

doi: 10.1088/2053-1583/acc4d8