06. 04. 2023 Ladislav Havela

Vodík v aktinoidech: elektronové a mřížové vlastnosti

Vodík v aktinoidech: elektronové a mřížové vlastnosti

Srovnání 4f fotoelektronových spekter uranu a jeho hydridů ukazuje vliv elektron-elektronových korelací, odpovědných take za feromagnetismus obou hydridů.

Nový přehledový článek, zabývající se interakcí aktoniodů s vodíkem a fyzikálními vlastnostmi hydride aktinoidů, vyšel v prestižním časopise Reports on Progress in Physics. Interakce aktinoidů s vodíkem je významná v jaderné energetice a vojenství, neboť již malá množství vodíku mohou vest k rozpadu “součástek”. Afinita ke vzniku hydridů má však také pozitivní stránku. Kovový uran je využíván ke skladování a uvolňování tritia v systémech jaderné fůze. Náš zájem spočívá především v pochopení hydridů aktinoidových kovů a intermetalických sloučenin jako pevných látek kombinujících nejlehčí a nejtěžší prvky periodické soustavy. Tento článek zmiňuje historický vývoj of 40. let 20 století, ale zaměřuje především na výsledky vlastního výzkumu, které objasňují změny elektronové struktury, vlastností krystalové mříže a spektroskopických charakteristik v důsledku zabudování atomů H to intersticiálních poloh, které vede k objemové expanzi a nábojovým přesunům. Přináší odpovedi na otázky typu proč jsou hydridy uranu a plutonia feromagnetické. Zvláštní kapitola je věnována vysokoteplotní supravodivosti polyhydridů.

Článek, vzniklý ve spolupráci KFKL, MFF UK s Fyzikálním ústavem a VŠB Ostrava, je na https://doi.org/10.1088/1361-6633/acbe50.

Celý popisek obrázku: Srovnání 4f fotoelektronových spekter uranu a jeho hydridů ukazuje vliv elektron-elektronových korelací, odpovědných take za feromagnetismus obou hydridů. Ten se projevuje ve zněně tvaru na straně píků s vyšší vazebnou energií.  Tato spektra byla získána na velmi čistých tenkých vrstvách, připravených naprašováním čistého uranu v atmosféře Ar s přídavkem H, které nebyly vystaveny vnější atmosféře. Experiment byl proveden v JRC Karlsruhe. Tento výzkum podpořil GAČR v grantu 21-09766S