Dostupné přístroje

Skupina strukturní analýzy má dvě laboratoře vybavené řadou rtg přístrojů umožňujících studium polykrystalických materiálů v různých formách (objemové, práškové, tenké vrstvy) a také monokrystalů a epitaxních vrstev.

Můžeme používat různé vlnové délky (Co, Cu, Mo and Ag) v různých gemotriích: Bragg-Brentanova konvenční geometrie, paralelní svazek v různých rozlišeních, i s monochromatickým zářením Kα1 v koplanárním i nekoplanárním módu. Můžeme použít různá prostředí (nízkoteplotní a vysokoteplotní komory, reakční komora) i nástavec pro in-situ měření v tlakové či tahové deformaci.

Metodologicky můžeme provádět různé typy analýz - kvalitativní a kvantitativní fázovou analýzu, zpřesňování struktury, studium reálné struktury: přednostní orientace krystalitů (textura), zbytkové napětí, velikosti krystalitů, mikrodeformace (případně hustoty dislokací). Můžeme měřit mapy reciprokého prostoru, párové distribuční funkce, maloúhlový rozptyl.

Kromě rtg přístrojů máme v laboratoři také Zeta nanosizer pro dynamický rozptyl světla (DLS) pro měření velikosti částic a jejich distribuci a také zeta potenciálu.

Kompletní seznam přístrojů lze nalézt na stránce rtg laboratoře a na webových stránkách MGML