Novinky z teoretického oddělení

20. 07. 2024
FCC-uhlík: Nový kvazivalentní materiál

Studie, na které se podílel mezinárodní tým, který zahrnoval mimo jiné I. Konyashina z Element 6 Group, A. Cammarata z ČVUT a A. Koliogiorgose z naší katedry, poskytuje definitivní popis strukturních a elektronických vlastností fcc-uhlíku. Po desetiletí zůstávaly vlastnosti fcc-uhlíku špatně definované. Tento materiál má širokou energetickou mezeru, která ho přiřazuje k izolantům, přesto vykazuje vodivost typickou spíše pro polovodiče. Práce klasifikuje fcc-uhlík do dosud nezdokumentované třidy kvazivalenčních pevných látek s neobvyklou vodivostí.

22. 04. 2024
Skrytá symetrie odhalena

V nedávném článku Petera Zaloma z FzÚ a Martina Žondy s Tomášem Novotným z naší katedry byl představen nový přístup ke studiu interagujících kvantových teček připojených k více než dvěma supravodičům, který je založený na dosud skryté symetrii problému. Supravodivé hybridní nanosystémy mají potenciál stát se stavebními kameny budoucích supravodivých elektronických zařízení. Jak autoři ukazují ve svém článku, tyto systémy mohou být naladěny tak, aby sloužily jako supravodivé diody nebo dokonce tranzistory.

21. 03. 2024
Naši noví kolegové

Vítáme nové členy skupiny: Subhasmitu Raye, Ph.D., and Daniela Boboka, Mgr. Sc. Přejeme jim zajímavé problémy k řešení,vědecké objevy a produktivní studium během jejich pobytu na Univerzitě Karlově.

01. 03. 2024
Gratulujeme Dr. Štěpánu Markovi!

Gratulujeme Štěpánu Markovi, Ph.D. k úspěšné obhajobě doktorské disertační práce! Přejeme mu mnoho úspěchů na jeho další vědecké cestě v rámci postdoktorandské pozice na Univerzitě v Řezně.

03. 11. 2023
Projekt na výzkum kvantových materiálů

Teoretické oddělení a oddělení nanostruktur KFKL se podílejí na řešení projektu Kvantové materiály pro aplikace v udržitelných technologiích (QM4ST). Projekt byl udělen z operačního program Jan Amos Komenský spolufinancovaného EU, hlavním řešitelem je Západočeská univerzita v Plzni.

24. 08. 2023
Směrem k transparentním molekulárním spojům

Díky své nekonečné variabilitě nabízejí tranzistory na molekulární bázi vzrušující alternativu k křemíkové technologii. Ve spolupráci s laboratoří v Indii naši teoretici popsali fungování molekulárního spojení, které je pro elektronický proud téměř průhledné. Blahopřejeme Štěpánu Markovi, našemu Ph.D. studentovi, ke své první publikaci!

11. 05. 2023
Natahování jediné molekuly

Na rozdíl od tranzistorů na bázi křemíku mohou být jednomolekulární spoje hradlovány jednoduše mechanicky: buď natahováním nebo stláčením elektrod. Detailní dopad hradlování na vodivost musí být vyhodnocen pomocí kvantové teorie. Náš tým se spojil s experimentální laboratoří, aby pochopil, co se děje, když natahujete jedinou molekulu.

31. 03. 2023
Revoluce v elektronice? Inovativní způsob kontroly excitonů v polovodičích

Vědci z naší fakulty učinili překvapivý objev v oblasti optoelektroniky. Náš výzkum ukázal nový způsob manipulace s excitony v polovodičích pomocí koherentních optických interakcí, což otevírá dveře ultrarychlé „valleytronice“ pracující na terahertzových frekvencích.

15. 02. 2023
Excitony ve dvouvrstvách MoSe2

Elektron a díra mohou vytvářet vázané stavy známé jako excitony. Když se tyto stavy vyskytují v atomově tenké vrstvě polovodiče, chovají se jako dvourozměrné atomy vodíku. Téměř, ale ne přesně. Více podrobností najdete v našem nedávném článku.

03. 01. 2023
Fyzika v údolích

Materiály nazývané dichalkogenidy přechodných kovů mohou držet elektrony v pásových minimech nazývaných údolí. Zkoumali jsme možnost ovládat tyto elektronické stavy světelnými impulsy. Důkladnou teoretickou analýzu najdete v našem nedávném článku!