Novinky

26. 07. 2023
Lvíčata na KFKL

Žáci z univerzitní základní školy ČVUT s názvem Lvíčata navštívili naši katedru ke konci školního roku. Během návštěvy se seznámili s našimi laboratořemi pro růst krystalů a tepelné vlastnosti. Projevili velký zájem o naše zařízení a materiály, které se zde studují. S průvodci prozkoumali proces tavby materiálů v pecích s extrémními teplotami, včetně ohromujících 2000°C. Také se naučili ovládat robotický systém pro orientaci krystalů pomocí rentgenové difrakce.

25. 07. 2023
Profesorka Vejpravová jmenována mezi TOP 23 špičkovými českými vědkyněmi

Profesorka Jana Kalbáčová Vejpravová, vedoucí oddělení fyziky nanostruktur a přední odbornice na fyziku kondenzovaných látek, byla zařazena do seznamu 23 předních českých vědkyň podle magazínu Forbes. Forbes zdůraznil její přínos v oblasti fyziky kondenzovaných látek a úspěchy v projektu TSuNAMI.

17. 07. 2023
PCFES 2023

Ve dnech 15.6.-18.6. jsme pořádali již 14. ročník konference Prague Colloquium on f-Electron Systems (PCFES). Mezi účastníky byli kolegové, zájemci o fyziku lanthanoidů a aktinoidů, z mnoha koutů světa od Kanady či Argentiny až po Japonsko. Mezi různorodými tématy dominovala nekonvenční supravodivost sloučeniny UTe2, objevená v roce 2019, a vlastnosti dalších teluridů uranu. Extrémní odolnost vůči magnetickému poli a existence několika oddělených supravodivých fází slibuje vnést nové světlo do samotných principů supravodivosti.

23. 06. 2023
Struktura 2023

Ve dnech 29.5.-2.6. jsme pořádali v Uherském Hradišti tradiční konferenci Struktura, letos Struktura 2023, s bohatým programem a kursy. Hlavní program byl věnován prezentaci pracovišť v ČR a SR zabývajících se krystalografií a rtg, neutronovou a elektronovou strukturní analýzou.

21. 06. 2023
Zahradní párty

Vedoucí oddělení magnetismu Ross Colman pravidelně organizuje Zahradní párty. Neformální setkání na Dvoře Tuchotice se letos uskutečnilo již potřetí a vytváří slibnou tradici setkávání členů naší skupiny v přátelské a pohodové atmosféře.

11. 05. 2023
Natahování jediné molekuly

Na rozdíl od tranzistorů na bázi křemíku mohou být jednomolekulární spoje hradlovány jednoduše mechanicky: buď natahováním nebo stláčením elektrod. Detailní dopad hradlování na vodivost musí být vyhodnocen pomocí kvantové teorie. Náš tým se spojil s experimentální laboratoří, aby pochopil, co se děje, když natahujete jedinou molekulu.

06. 04. 2023
Vodík v aktinoidech: elektronové a mřížové vlastnosti

Nový přehledový článek, zabývající se interakcí aktoniodů s vodíkem a fyzikálními vlastnostmi hydride aktinoidů, vyšel v prestižním časopise Reports on Progress in Physics. Interakce aktinoidů s vodíkem je významná v jaderné energetice a vojenství, neboť již malá množství vodíku mohou vest k rozpadu “součástek”. Afinita ke vzniku hydridů má však také pozitivní stránku. Kovový uran je využíván ke skladování a uvolňování tritia v systémech jaderné fůze. Náš zájem spočívá především v pochopení hydridů aktinoidových kovů a intermetalických sloučenin jako pevných látek kombinujících nejlehčí a nejtěžší prvky periodické soustavy. Tento článek zmiňuje historický vývoj of 40. let 20 století, ale zaměřuje především na výsledky vlastního výzkumu, které objasňují změny elektronové struktury, vlastností krystalové mříže a spektroskopických charakteristik v důsledku zabudování atomů H to intersticiálních poloh, které vede k objemové expanzi a nábojovým přesunům. Přináší odpovedi na otázky typu proč jsou hydridy uranu a plutonia feromagnetické. Zvláštní kapitola je věnována vysokoteplotní supravodivosti polyhydridů.

31. 03. 2023
Revoluce v elektronice? Inovativní způsob kontroly excitonů v polovodičích

Vědci z naší fakulty učinili překvapivý objev v oblasti optoelektroniky. Náš výzkum ukázal nový způsob manipulace s excitony v polovodičích pomocí koherentních optických interakcí, což otevírá dveře ultrarychlé „valleytronice“ pracující na terahertzových frekvencích.

29. 03. 2023
Hybridní 2D materiál slibuje zlepšení optických zařízení a kvantových počítačů

Nový typ dvojrozměrného materiálu, který vyzařuje strukturované světlo, vytvořil vědecký tým z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd ČR.

17. 03. 2023
Inženýrství izotopu síry v monovrstvách MoS2

Představujeme koncept inženýrství s izotopy síry v rodině di-chalkogenidů prvků přechodných kovů, který nám umožňuje rozpoznat dopad generování fononů na optoelektronické vlastnosti zhusta probádavaných di-chalkogenidů přechodných kovů.